menu QQ注册时间,q龄查询

新首页

brightness_4 more_vert

QQ注册时间,q龄查询

equalizer 累计使用:599

short_text 接口文档 http 状态码 code 示例代码
编辑接口
接口信息
名称不能为空
请填写接口名称
介绍不能为空
请填写接口介绍
地址不能为空
请填写完整路径,包含http协议头
参数不能为空
格式:参数名=参数值&参数名=参数值(用于在接口文档展示)
请求方式

请求参数
不能为空
请填写参数的介绍
不能为空
请填写参数的介绍
不能为空
请填写参数的介绍


返回参数
不能为空
请填写参数的介绍
不能为空
请填写参数的介绍
不能为空
请填写参数的介绍
不能为空
请填写参数的介绍
不能为空
请填写参数的介绍
不能为空
请填写参数的介绍
不能为空
请填写参数的介绍


状态代码
short_text 请求说明

请求地址  https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php

请求示例  https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php?qq=&pksey=&type=json

请求方式   GET

返回格式  JSON

short_text 返回示例
接口错误

short_text 请求参数
参数名称 是否必需 参数说明
qq 需要查询的QQ
pksey 查询QQ的p_skey,来源ti.qq.com
type 可选json text默认json
short_text 返回参数
参数名称 参数类型 参数说明
code integer 1成功其他 失败
qq string 查询的QQ
name string QQ的昵称
registerTimestamp string 注册时间的时间戳
time string 注册时间
qqAge string q龄
registerDay string 注册至今天数

short_text 更新时间

更新时间  2023-09-02 01:27:07

系统状态

状态码 状态说明
400 请求错误
403 请求被服务器拒绝
404 请求服务器失败
500 服务器错误
503 服务器维护


PHP


GET方法

$url = 'https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php';
$data = '?qq=&pksey=&type=json';
$get = $url.$data;
$result = file_get_contents($get);
if ($result) {
 //成功
 echo $result;
} else {
 //失败
}

POST方法

$url = 'https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php';
$data = array(
  'qq' => '',
  'pksey' => '',
  'type' => 'json',
);
$data = http_build_query($data); $option = array('http'=>array('method'=>'POST','content'=>$data)); $context = stream_context_create($option); $result = file_get_contents($url,false,$context); if ($result) { //成功 echo $result; } else { //失败 }

JavaScript


GET方法

var url = "https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php"
var data = "?qq=&pksey=&type=json"
var xhrGet = new XMLHttpRequest();
xhrGet.open('GET', url + data, true);
xhrGet.send();
xhrGet.onreadystatechange = function() {
  if (xhrGet.readyState == 4 && xhrGet.status == 200) {
    //成功
    var result = xhrGet.responseText;
    console.log(result);
  } else {
    //失败
  }
};

POST方法

var url = "https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php"
var data = "qq=&pksey=&type=json"
var xhrPost = new XMLHttpRequest();
xhrPost.open('POST', url, true);
xhrPost.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhrPost.send(data);
xhrPost.onreadystatechange = function() {
  if (xhrPost.readyState == 4 && xhrPost.status == 200) {
    //成功
    var result = xhrPost.responseText;
    console.log(result);
  } else {
    //失败
  }
};

JAVA


GET方法

new Thread(){
 public void run() {
  String path = "https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php";
  String data = "?qq=&pksey=&type=json";   
   try {
    URL url = new URL(path + data);
    HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
    connection.setRequestMethod("GET");
    int code = connection.getResponseCode();
    if (code == 200) {
     //成功
     InputStreamReader isr = new InputStreamReader(connection.getInputStream());
     BufferedReader bufferedreader = new BufferedReader(isr);
     String string;
     StringBuilder stringbuilder = new StringBuilder();
      while ((string = bufferedreader.readLine()) != null) {
       stringbuilder.append(string);
      }
     final String result = stringbuilder.toString();
     System.out.println(result);
    } else {
     //失败
    }
	} catch (MalformedURLException e) {
    e.printStackTrace();
	} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
	}
}}.start();

POST方法

new Thread(){
 public void run() {
  String path = "https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php";
  String data = "qq=&pksey=&type=json";
   try {
    URL url = new URL(path);
    HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
    connection.setRequestMethod("POST");     
    connection.setDoOutput(true);
    connection.getOutputStream().write(data.getBytes());
    int code = connection.getResponseCode();
    if (code == 200) {
     //成功
     InputStreamReader isr = new InputStreamReader(connection.getInputStream());
     BufferedReader bufferedreader = new BufferedReader(isr);
     String string;
     StringBuilder stringbuilder = new StringBuilder();
      while ((string = bufferedreader.readLine()) != null) {
      stringbuilder.append(string);
      }
     final String result = stringbuilder.toString();
     System.out.println(result);
    } else {
     //失败
    }
	} catch (MalformedURLException e) {
    e.printStackTrace();
	} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
	}
}}.start();

Lua


GET方法

url="https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php"
data=url.."?qq=&pksey=&type=json"
Http.get(data,function(code,content,data)
 if code==200 then
  --成功
  print(content)
  else
  --失败
 end
end)

POST方法

url="https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php"
data="qq=&pksey=&type=json"
Http.post(url,data,function(code,content,data)
 if code==200 then
  --成功
  print(content)
  else
  --失败
 end
end)

结绳


GET方法

变量 网络GET操作 为 网络操作 = 创建 网络操作()
  变量 GET数据 为 文本型 = "?qq=&pksey=&type=json"  
  网络GET操作.取网页源码("https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php" + GET数据)
  事件 网络GET操作:取网页源码结束(结果 为 文本型,cookie 为 文本型)
   //成功
   调试输出(结果)
  结束 事件
  事件 网络GET操作:取网页源码失败(响应码 为 文本型)
   //失败
  结束 事件

POST方法

变量 网络POST操作 为 网络操作 = 创建 网络操作()
  变量 POST数据 为 文本型 = "qq=&pksey=&type=json"
  网络POST操作.发送数据("https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php",POST数据)
  事件 网络POST操作:发送数据结束(结果 为 文本型,cookie 为 文本型)
   //成功
   调试输出(结果)
  结束 事件
  事件 网络POST操作:发送数据失败(响应码 为 文本型)
   //失败
  结束 事件

iAPP


GET方法

s url="https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php"
s data="?qq=&pksey=&type=json"
ss(url+data,get)
t(){
 hs(get,result)
 f(result!=null){
  //成功
  syso(result)
 }else{
  //失败
 }
}

POST方法

s url="https://free.wqwlkj.cn/wqwlapi/qq_register.php"
s data="qq=&pksey=&type=json"
t(){
 hs(url,data,"utf-8",result)
 f(result!=null){
  //成功
  syso(result)
 }else{
  //失败
 }
}接口反馈
反馈时间 反馈接口 反馈内容 反馈者IP

网站通知

通知3:近期不少人说免费api速度挺慢的,因为寻找免费api是使用别人的主机很正常,凑合用吧。 打个小广告,如果实在是不满,可以让我移至付费接口,一个月几块钱吧,但是速度还行咯。服务器一直空闲着。 付费地址:点击进入使用

通知2:由于各种原因,原域名已经更换为free.wqwlkj.cn,请各位站长注意更换。(接口不变,只是域名换了)

通知1:疯狂星期四文案由于被恶意请求,已经取消使用,需要接口源码点击进入如果实在想使用,只能付费,地址:点击付费使用
我知道了